Algemene Voorwaarden (AV)

Voorwaarden

Voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op de reisovereenkomst tussen de klant en de reisorganisator. teamtravel GmbH - hierna te noemen "de Organisator" - indien dit rechtsgeldig is overeengekomen.

De merken mannschaftsausfahrt.de, eurotournaments.com & trainingslager.com behoren tot teamtravel GmbH.

De algemene voorwaarden vormen een aanvulling op de wettelijke bepalingen in §§ 651a t/m m BGB en de informatievoorschriften voor reisorganisatoren in §§ 4 t/m 11 BGB-InfoV.

De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing indien de organisator slechts optreedt als agent voor individuele reisdiensten en de klant afzonderlijk informeert over dit feit.


1. sluiting van het contract

 1. De organisator biedt groepsreizen aan via zijn homepage of andere reclamemedia. Met uw inschrijving biedt u de organisator de bindende totstandkoming van een contract voor deelname aan de gewenste reis aan. Het contract komt tot stand wanneer wij de boeking van de reis schriftelijk aan u bevestigen. Bevestiging per e-mail is voldoende. Telefonisch of mondeling gemaakte afspraken worden eerst bindend wanneer zij door ons schriftelijk zijn bevestigd. 
 2. De inschrijving geschiedt door de aanvrager ook voor alle in de inschrijving/lijst vermelde deelnemers, voor wier contractuele verplichting de aanvrager evenzeer aansprakelijk is als voor zijn eigen verplichtingen.

Indien de boeking niet volgens de inschrijving kan worden gerealiseerd, ontvangt de klant een aangepaste offerte. De organisator is gedurende tien dagen aan dit aanbod gebonden.


2. prestatie

 1. De dienstverplichting van de Reisorganisator vloeit zonder uitzondering voort uit de boekingsbevestiging, het aanbod alsmede de actuele reisinformatie op het internet, met inachtneming van alle daarin vervatte informatie, toelichtingen en opmerkingen.
 2. De organisator is niet aansprakelijk voor de informatie die wordt verstrekt door de betrokken derde partijen, zoals hotels of luchtvaartmaatschappijen.
 3. De organisator is alleen gerechtigd wijzigingen of afwijkingen in bepaalde reisdiensten aan te brengen indien deze geen invloed hebben op of gevolgen hebben voor het gehele geboekte reisprogramma. In ieder geval is de organisator verplicht de klant schriftelijk in kennis te stellen van eventuele latere wijzigingen en de redenen daarvoor.
 4. In geval van ernstige wijzigingen in de geboekte diensten heeft de klant het recht om zich terug te trekken uit het reiscontract of te eisen dat een identieke of kwalitatief betere reis wordt geboekt. Mondelinge eisen zijn in dit geval niet geldig.
 5. De details van de toegestane bagage (dit omvat zowel handbagage als ingecheckte bagage) zullen schriftelijk worden meegedeeld in de offerte en zullen variëren naargelang de luchtvaartmaatschappij.

Indien het gebruik van sportfaciliteiten in de reissom is inbegrepen, wordt het volgende geacht te zijn overeengekomen: De vaststelling van de onbespeelbaarheid van de sportaccommodatie valt onder de verantwoordelijkheid van de respectieve exploitant van de sportaccommodatie(s). Indien het niet mogelijk is gebruik te maken van de geboekte sportfaciliteiten, vormt dit een reisgebrek waarvoor de klant recht heeft op een vermindering van de reissom in overeenstemming met §651m BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) ten bedrage van de daadwerkelijk bespaarde kosten. Verdere schadevergoeding overeenkomstig §651n BGB is uitgesloten.


3. betaling

 1. Bij ontvangst van de reserveringsbevestiging is een aanbetaling verschuldigd gelijk aan het inschrijfgeld van het team en 20% van het resterende totaalbedrag. 
 2. De klant ontvangt de reisdocumenten tot 10 dagen voor het begin van het toernooi.
 3. Het saldo moet, tenzij anders vermeld in de bevestiging van de reservering, uiterlijk vier weken voor de aanvang van het toernooi worden betaald.
 4. De organisator kan in de reserveringsbevestiging ook verwijzen naar een eerdere betaling van het saldo.
 5. Bij boekingen op korte termijn moet de betaling van de totale reissom onmiddellijk na het sluiten van het contract en het versturen van het zekerheidscertificaat plaatsvinden.

   

4. prijswijziging

 1. De organisator behoudt zich het recht voor de prijs van de reis vóór de sluiting van het contract te wijzigen wegens een stijging van de vervoerskosten, van de kosten voor bepaalde diensten, zoals haven- of luchthavengelden, van de kosten voor de beveiliging van de luchtvaart of van de entreegelden, wegens een verhoging van de belastingen op de geboekte diensten of wegens een wijziging van de wisselkoersen die van toepassing zijn op de betrokken eindreis na de bekendmaking van de brochure of de advertentie. Deze verhoging mag niet meer bedragen dan 5% van de totale reissom. Indien de prijsverhoging hoger is dan 5%, kan de klant zich uit de reis terugtrekken.
 2. De prijsverhoging kan slechts tot 21 dagen voor de aanvang van de reis worden doorgevoerd en moet onmiddellijk na kennisgeving aan de klant worden meegedeeld. 
 3. De klant moet zijn rechten onverwijld doen gelden, uiterlijk 10 dagen na kennisgeving van de wijziging.


5 Annulering, herboeking of terugtrekking door de klant

 1. De klant kan zich op elk moment voor het begin van de tour terugtrekken. De herroeping moet schriftelijk bij de organisator op het bedrijfsadres van teamtravel GmbH worden aangegeven, een herroeping per e-mail is niet voldoende. De klant dient de herroeping schriftelijk te motiveren.
 2. Indien de klant niet deelneemt aan de reis of zich voor de aanvang van de reis terugtrekt, verliest de organisator de aanspraak op de prijs van de reis. Voor zover de terugtrekking niet te wijten is aan de schuld van de organisator of een geval van overmacht is, kan de organisator een redelijke vergoeding eisen voor de tot het moment van terugtrekking gemaakte reisafspraken en zijn kosten in verhouding tot de respectievelijke reissom. Bij de berekening van de vergoeding moet gewoonlijk rekening worden gehouden met de bespaarde kosten en het mogelijke alternatieve gebruik van de evenementendiensten. Het staat u vrij te bewijzen dat in verband met de annulering of het niet doorgaan van de reis geen kosten of aanzienlijk lagere kosten zijn gemaakt dan de door ons in het forfait vermelde kosten (zie 5.3).
 3. De volgende kosten moeten naast de administratiekosten van 25,- Euro per boekingstransactie worden betaald in geval van terugtrekking (ook van alleenstaanden) uit de reis als regel: 

- tot 60 dagen voor de aanvang van het evenement: 30% van de deelnemersprijs plus 100% van de vluchtprijs (indien geboekt)

- van de 59e tot de 31e dag voor het begin van het evenement: 50% van de deelnemersprijs (per persoon) plus 100% van het vliegtarief (indien geboekt)

- van de 30e tot de 16e dag voor de aanvang van het evenement: 70% van de deelnemersprijs (per persoon) plus 100% van de vluchtprijs (indien geboekt)

- vanaf de 15e dag voor het begin van het evenement: 90% van de deelnemersprijs (per persoon) plus 100% van het vliegtarief (indien geboekt).

- in geval van no-show bij aanvang van het evenement: 100% van de deelnemersprijs (per persoon)

plus 100% van het vliegtarief (indien geboekt)

 1. Voor speciale aanbiedingen/pakketten, individuele reismodules en individueel samengestelde reizen kunnen specifiekere annuleringsvoorwaarden gelden. Hierop zal afzonderlijk worden gewezen in de respectieve aanbieding.
 2. Mocht de werkelijke vergoeding hoger zijn dan het bovengenoemde forfait, dan behoudt de organisator zich het recht voor dit te vorderen. De organisator moet dit verantwoorden en bewijzen.
 3. De klant kan te allen tijde om wijziging van het aantal deelnemers verzoeken. Indien teamtravel aan het verzoek kan voldoen, wordt de boekingsbevestiging gewijzigd. Voor dit proces wordt een extra verwerkingskost van 15,- Euro per boekingsproces aangerekend.


6. niet-gebruikte diensten

Indien de reiziger geen gebruik maakt van de reisdiensten om redenen waarvoor hij verantwoordelijk is, heeft hij geen recht op een evenredige terugbetaling van de reissom. De organisator verbindt zich er evenwel toe alles in het werk te stellen om van de dienstverleners terugbetaling van de bespaarde kosten te verkrijgen.


7. wijzigingen of terugtrekking door de organisator/
Annulering van het evenement/de reis wegens overmacht / Covid-19

De organisator gaat ervan uit dat alle tochten gewoon doorgang zullen vinden. Indien dit niet mogelijk is, zal de organisator individuele reizen annuleren.
Een annulering vindt precies plaats wanneer de verantwoordelijke autoriteiten de hosting verbieden, een reisverbod of een officieel reiswaarschuwing voor de getroffen regio wordt gegeven.

In dit specifieke geval zal de organisator onmiddellijk de volledige betaalde deelnemersprijs terugbetalen zonder enige aftrek.

De organisator kan het contract zonder opzegtermijn beëindigen indien de deelnemer de uitvoering van de reis ondanks een waarschuwing van de organisator aanhoudend verstoort of indien hij zich zodanig in strijd met het contract gedraagt dat onmiddellijke beëindiging van het contract gerechtvaardigd is. Indien de organisator de overeenkomst annuleert, behoudt de organisator de aanspraak op de deelnamekosten, verminderd met de waarde van de bespaarde kosten, alsmede de bespaarde voordelen die voortvloeien uit een alternatief gebruik van de niet-gebruikte diensten. 

De hotelhouder/eigenaar/exploitant van de geboekte accommodatie/sportaccommodatie kan de klant te allen tijde wegens gegronde redenen de toegang tot het terrein ontzeggen. De klant is verplicht de organisator onmiddellijk per e-mail op de hoogte te stellen van een huisverbod.

 

8. verplichtingen van de cliënt(en)

 1. Indien de klant de vereiste reisdocumenten (bijv. e-ticket vouchers, hotel vouchers) niet uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de reis heeft ontvangen, ondanks het feit dat hij de reissom tijdig heeft betaald, dient hij de organisator hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Dit geldt met uitzondering van boekingen van korte duur.
 2. De reiziger is verplicht eventuele gebreken onmiddellijk aan de organisator te melden en herstel te verlangen. Dit is de plicht van de klant. Indien de reiziger verwijtbaar nalaat het gebrek te melden, heeft hij/zij geen recht op vermindering van de reissom. De touroperator moet een oplossing bieden indien dit mogelijk is en de omstandigheden dit toelaten.
 3. Vertragingen en beschadigingen van bagage moeten rechtstreeks ter plaatse met de betrokken luchtvaartmaatschappij worden besproken. De organisator kan alleen een ondersteunende rol spelen.

   

9 Aansprakelijkheid, uitsluiting van vorderingen en beperking van acties

 1. De contractuele aansprakelijkheid voor schade die geen lichamelijk letsel is, is beperkt tot driemaal de deelnemersprijs (per persoon), voor zover schade aan de deelnemer noch 

opzettelijk of door grove nalatigheid werd veroorzaakt of wij verantwoordelijk zijn voor een verlies dat de deelnemer louter door de fout van een dienstverlener heeft geleden. Wettelijke bepalingen tot beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van internationale verdragen, die door een door ons ingeschakelde dienstverlener kunnen worden ingeroepen, gelden ook ten gunste van ons. Voor alle aanspraken op schadevergoeding uit onrechtmatige daad tegen de organisator die niet berusten op opzet of grove nalatigheid, is de aansprakelijkheid voor materiële schade beperkt tot het bedrag van driemaal de deelnemersprijs (per persoon en per evenement). 

 1. De organisator is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening, persoonlijk letsel en materiële schade in verband met externe diensten die slechts worden geregeld en uitdrukkelijk als zodanig in de advertentie worden genoemd (bijv. excursies; rondleidingen, bezoeken aan parken en andere vrijetijdsvoorzieningen).
 2. De klant is verplicht zorgvuldig om te gaan met geleend materiaal van welke aard ook. In geval van schade is de organisator niet aansprakelijk. In dat geval moet de klant het materieel in dezelfde kwaliteit vervangen of zelf de kosten voor een nieuwe aankoop dragen.
 3. De organisator is in het algemeen niet aansprakelijk in geval van overmacht.
 4. Deelname aan sport- en andere vrijetijdsactiviteiten is de verantwoordelijkheid van de deelnemers en medereizigers. U moet sportfaciliteiten, uitrusting en voertuigen controleren voordat u ze gebruikt. De organisator is alleen aansprakelijk voor ongevallen die zich voordoen tijdens sportevenementen en andere vrijetijdsactiviteiten als het bedrijf schuld draagt. De organisator raadt u aan een ongevallenverzekering af te sluiten. 
 5. Elke deelnemer/medereiziger is verplicht om in het kader van de wettelijke bepalingen mee te werken om eventuele schade in geval van verstoring van de dienstverlening te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Defecten en verstoringen moeten onmiddellijk aan het personeel worden gemeld, de organisator beveelt het schriftelijke formulier aan. Indien een deelnemer/reiziger deze verplichting door eigen schuld niet nakomt, kan hij/zij geen aanspraken ter zake doen gelden. 
 6. Personeelsleden ter plaatse zijn niet gemachtigd om claims van welke aard dan ook te aanvaarden. Claims van welke aard dan ook moeten worden ingediend bij de ter plaatse aanwezige gemachtigde vertegenwoordiger van de organisator. De organisator beveelt de schriftelijke vorm aan.
 7. Vorderingen wegens niet-contractuele uitvoering van de geboekte reis moeten binnen een maand na het contractueel overeengekomen einde van de reis bij de organisator worden ingediend. Wij bevelen de schriftelijke vorm aan. Na het verstrijken van de termijn kunt u alleen nog aanspraken doen gelden indien u buiten uw schuld niet in staat was de termijn in acht te nemen. Voor uw aanspraken uit dit contract geldt een verjaringstermijn van één jaar, waarbij uitdrukkelijk wordt afgeweken van de wettelijke regeling. De verjaringstermijn gaat in op de dag waarop de gebeurtenis volgens het contract moet eindigen.

   

10. paspoort-, visum- en gezondheidsvoorschriften

 1. De touroperator informeert de onderdanen van een staat van de Europese Unie waar de rondreis wordt aangeboden over de rechtspositie en de bepalingen van de paspoort-, visum- en gezondheidsvoorschriften vóór het sluiten van het contract en over eventuele wijzigingen daarin vóór het begin van de rondreis. Voor onderdanen van andere landen zal het betrokken consulaat informatie verstrekken. De organisator houdt geen rekening met bijzondere omstandigheden zoals dubbele nationaliteit, staatloosheid of andere.
 2. De reiziger is verantwoordelijk voor de naleving van alle voorschriften die van belang zijn voor de uitvoering van de reis. Alle nadelen die voortvloeien uit de niet-naleving van deze voorschriften zijn voor zijn rekening, behalve indien zij het gevolg zijn van verwijtbaar onjuiste informatie die door de reisorganisator is verstrekt. Indien de inreisvoorschriften van afzonderlijke landen door de reiziger niet worden nageleefd, of indien een visum door toedoen van de reiziger niet tijdig door de diplomatieke vertegenwoordiging wordt afgegeven, zodat de reiziger daardoor verhinderd is aan de reis deel te nemen, is de reisorganisator niet aansprakelijk.

   

11 Ondoeltreffendheid van afzonderlijke bepalingen

De ongeldigheid van afzonderlijke bepalingen rechtvaardigt niet de ongeldigheid van de rest van het reiscontract.

 

12. informatievereisten betreffende de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij

 1. Krachtens de EU-verordening betreffende het informeren van luchtreizigers over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij (EU 2111/05) moet de organisator de klant op het tijdstip van de boeking in kennis stellen van de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij(en) van alle luchtvervoersdiensten die in het kader van de geboekte reis zullen worden verleend. Indien de uitvoerende luchtvaartmaatschappij nog niet bekend is op het tijdstip van de boeking, deelt de organisator de klant mee welke luchtvaartmaatschappij(en) de vlucht vermoedelijk zal (zullen) uitvoeren. Zodra de organisator weet welke luchtvaartmaatschappij de vlucht zal uitvoeren, zal de klant door de organisator op de hoogte worden gebracht. Indien de luchtvaartmaatschappij die aan de klant is genoemd als uitvoerende luchtvaartmaatschappij verandert, stelt de organisator de klant van deze verandering in kennis. De organisator neemt onmiddellijk alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de klant zo spoedig mogelijk van de wijziging op de hoogte wordt gesteld.
 2. Het is de organisator verboden de klant vluchten aan te bieden met luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod van de EU is opgelegd. De lijst van luchtvaartmaatschappijen met een exploitatieverbod in de EU ("zwarte lijst") is beschikbaar op de volgende website: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air- ban/index_en.htm.

   

13. diversen

 1. Klanten:binnen zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van de nodige informatie die nodig is voor de organisatie van de reis (bijv. informatie over allergieën, eetgewoonten, handicaps, deelnemerslijsten, etc.).
 2. Indien ter plaatse toeristenbelasting moet worden betaald, dient deze direct ter plaatse te worden voldaan, tenzij vooraf anders is overeengekomen.
 3. Met het sluiten van het reiscontract draagt de aanvrager namens allen de beeldrechten over aan de organisator.
 4. Het is de klant verboden auteursrechtelijk beschermde producten door te geven of te verspreiden.

   

14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle handelingen en onderhandelingen is uitsluitend Duits recht van toepassing.
 2. De bevoegde rechtbank is die van Hamburg.

   

15. slotbepaling

De voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de organisator en de klant/opdrachtgever, ongeacht de woonplaats van alle betrokken partijen en de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen en de plaats waar de dienst moet worden verleend.


Schriftelijke mededelingen moeten naar het volgende adres worden gezonden

teamtravel GmbH

Gedelegeerd bestuurder: Fabian Schlupp

Kleiner Schäferkamp 35b
20357 Hamburg

Huidige Corona richtlijnen

U bent geïnteresseerd in een van de toernooien, hebt algemene vragen of wilt meer gedetailleerde informatie over accommodatie en prijzen. Neem dan contact met ons op via ons contactformulier of neem direct contact met ons op!

Huidige Corona richtlijnen

Op dit moment is het natuurlijk moeilijk te zeggen in welke mate tijdens de wereldwijde COVID 19-pandemie de volgende toernooien kunnen plaatsvinden. Daarom willen wij er graag voor zorgen dat u de toernooien gemakkelijk bij ons kunt boeken.

Door de grote flexibiliteit in uw boeking heeft u absoluut niets te verliezen als het toernooi niet door kan gaan.

100% Terugbetaling van alle betalingen in geval van annulering van het evenement, grenssluitingen of een verbod op nachtvluchten

100% Terugbetaling van alle betalingen in geval van annulering van het evenement, grenssluitingen of een verbod op nachtvluchten

100% Terugbetaling van alle betalingen in geval van annulering van het evenement, grenssluitingen of een verbod op nachtvluchten

Als u nog vragen heeft over de coronarichtlijnen, schrijf ons dan een e-mail of bel ons. Wij zullen u graag helpen en de huidige situatie op de toernooien toelichten.

Lees alle Corona richtlijnen

Bent u geïnteresseerd in een van de toernooien of heeft u algemene vragen? Neem dan gewoon rechtstreeks contact met ons op of schrijf ons via het contactformulier!