Generelle vilkår og betingelser (GTC)

Betingelser

Betingelser

Følgende generelle vilkår og betingelser gælder for rejseaftalen mellem kunden og rejsearrangøren. teamtravel GmbH - i det følgende benævnt "arrangøren" - hvis dette er blevet gyldigt aftalt.

Mærkerne mannschaftsausfahrt.de, eurotournaments.com & trainingslager.com tilhører teamtravel GmbH.

De generelle betingelser supplerer de lovbestemte bestemmelser i §§ 651a til m BGB og informationsbestemmelserne for rejsearrangører i §§ 4-11 BGB-InfoV.

De generelle vilkår og betingelser gælder ikke, hvis arrangøren kun optræder som agent for individuelle rejseydelser og særskilt informerer kunden herom.


1. indgåelse af kontrakten

 1. Arrangøren tilbyder grupperejser via sin hjemmeside eller andre reklamemedier. Med din tilmelding giver du arrangøren mulighed for at indgå en bindende kontrakt om deltagelse i den ønskede rejse. Kontrakten er indgået, når vi skriftligt bekræfter reservationen af rejsen over for dig. Det er tilstrækkeligt at få en bekræftelse pr. e-mail. Aftaler, der indgås telefonisk eller mundtligt, bliver først bindende, når de bekræftes skriftligt af os. 
 2. Ansøgeren foretager registreringen også for alle de deltagere, der er opført i registreringen/listerne, og for hvis kontraktlige forpligtelser ansøgeren hæfter som for sine egne forpligtelser.

Hvis reservationen ikke kan gennemføres i henhold til registreringen, vil kunden modtage et justeret tilbud. Arrangøren er bundet af dette tilbud i ti dage.


2. ydeevne

 1. Rejsearrangørens serviceforpligtelse følger uden undtagelse af reservationsbekræftelsen, tilbuddet samt de aktuelle rejseinformationer på internettet under hensyntagen til alle oplysninger, forklaringer og noter, der er indeholdt heri.
 2. Arrangøren er ikke ansvarlig for de oplysninger, der gives af de involverede tredjepartsleverandører, f.eks. hoteller eller flyselskaber.
 3. Arrangøren har kun ret til at foretage ændringer eller afvigelser i visse rejsetjenester, hvis disse ikke påvirker eller påvirker hele den bestilte rejseplan. Under alle omstændigheder er arrangøren forpligtet til skriftligt at informere kunden om eventuelle efterfølgende ændringer og begrunde dem.
 4. I tilfælde af alvorlige ændringer af de bestilte ydelser har kunden ret til at træde tilbage fra rejseaftalen eller til at kræve bestilling af en identisk rejse eller en rejse af højere kvalitet. Mundtlige krav er ikke gyldige i dette tilfælde.
 5. Oplysninger om den tilladte bagage (dette omfatter både håndbagage og indchecket bagage) vil blive givet skriftligt i tilbuddet og varierer afhængigt af luftfartsselskabet.

Hvis brugen af sportsfaciliteter er inkluderet i rejsens pris, anses følgende for at være aftalt: Det er den respektive operatør af idrætsfaciliteten/idrætsfaciliteterne, der har ansvaret for at fastslå, om den er uspillelig. Hvis det ikke er muligt at benytte de bestilte sportsfaciliteter, er der tale om en rejsemangel, som kunden har ret til et afslag i rejseprisen i henhold til § 651m BGB (tysk borgerlig lovbog) i forhold til de faktisk sparede udgifter. Enhver yderligere erstatning i henhold til § 651n BGB er udelukket.


3. betaling

 1. Ved modtagelse af reservationsbekræftelsen skal der betales et depositum svarende til holdtilmeldingsgebyret og 20% af det resterende samlede beløb. 
 2. Kunden vil modtage rejsedokumenterne op til 10 dage før turneringens start.
 3. Restbeløbet skal betales senest fire uger før turneringens start, medmindre andet er angivet i reservationsbekræftelsen.
 4. Arrangøren kan også henvise til en tidligere betaling af restbeløbet i reservationsbekræftelsen.
 5. Ved bestillinger med kort varsel skal betaling af den samlede pris for turen ske umiddelbart efter indgåelse af kontrakten og fremsendelse af sikkerhedscertifikatet.

   

4. prisændring

 1. Arrangøren forbeholder sig ret til at ændre rejsens pris inden kontraktens indgåelse som følge af en stigning i transportomkostningerne, gebyrer for visse tjenester, såsom havne- eller lufthavnsafgifter, luftfartssikkerhedsomkostninger eller indrejseafgifter, skatteforhøjelser på bookede tjenester eller en ændring i de valutakurser, der gælder for den pågældende slutrejse efter offentliggørelsen af brochuren eller annoncen. Denne forhøjelse må ikke overstige 5% af den samlede rejsepris. Hvis prisstigningen er højere end 5%, kan kunden træde tilbage fra rejsen.
 2. Prisforhøjelsen kan kun finde sted indtil 21 dage før rejsens påbegyndelse og skal meddeles kunden umiddelbart efter meddelelsen. 
 3. Kunden skal gøre sine rettigheder gældende straks, dog højst 10 dage efter meddelelsen om ændringen.


5 Kundens afbestilling, ombooking eller fortrydelse

 1. Kunden kan til enhver tid trække sig tilbage fra turen før turens start. Tilbagetrækningen skal ske skriftligt til arrangøren på teamtravel GmbH's forretningsadresse, en tilbagekaldelse pr. e-mail er ikke tilstrækkelig. Kunden skal begrunde sin fortrydelse skriftligt.
 2. Hvis kunden ikke deltager i rejsen eller trækker sig tilbage inden rejsens start, mister arrangøren sit krav på rejsens pris. For så vidt som tilbagekaldelsen ikke skyldes arrangørens fejl eller er et tilfælde af force majeure, kan arrangøren kræve rimelig kompensation for de rejsearrangementer, der er foretaget indtil tilbagekaldelsen, og sine udgifter i forhold til den respektive rejsepris. Ved beregningen af kompensationen skal der normalt tages hensyn til sparede udgifter og normalt mulig alternativ brug af arrangementstjenesterne. Det står dig frit for at bevise, at der ikke er afholdt nogen omkostninger eller væsentligt lavere omkostninger i forbindelse med aflysningen eller den manglende påbegyndelse af rejsen end de omkostninger, som vi har angivet i den faste pris (se punkt 5.3).
 3. Følgende omkostninger skal betales ud over et ekspeditionsgebyr på 25,- euro pr. bookingtransaktion i tilfælde af, at rejsen som hovedregel aflyses (også af enkeltpersoner): 

- op til 60 dage før arrangementets start: 30% af deltagerprisen plus 100% af flyprisen (hvis booket)

- fra den 59. til den 31. dag før arrangementets start: 50% af deltagerprisen (pr. person) plus 100% af flybilletten (hvis den er booket)

- fra den 30. til den 16. dag før arrangementets start: 70% af deltagerprisen (pr. person) plus 100% af flybilletten (hvis den er booket)

- fra den 15. dag før arrangementets start: 90% af deltagerprisen (pr. person) plus 100% af flybilletten (hvis den er booket).

- i tilfælde af udeblivelse fra arrangementets start: 100% af deltagerprisen (pr. person)

plus 100% af flybilletten (hvis den er booket)

 1. Særlige tilbud/pakker, individuelle rejsemoduler og individuelt tilrettelagte rejser kan være underlagt mere specifikke afbestillingsbetingelser. Dette vil blive påpeget særskilt i de respektive tilbud.
 2. Hvis den faktiske kompensation er højere end ovennævnte faste sats, forbeholder arrangøren sig ret til at kræve dette. Arrangøren skal begrunde og bevise dette.
 3. Kunden kan til enhver tid anmode om en ændring af antallet af deltagere. Hvis teamtravel kan opfylde anmodningen, ændres reservationsbekræftelsen. For denne proces opkræves et ekstra behandlingsgebyr på 15,- Euro pr. reservationsproces.


6. tjenester, der ikke anvendes

Hvis den rejsende af grunde, som han/hun selv er ansvarlig for, ikke benytter sig af rejsemulighederne, har han/hun ikke ret til en forholdsmæssig tilbagebetaling af rejseprisen. Arrangøren forpligter sig dog til at gøre sit yderste for at få refusion af de sparede udgifter fra tjenesteudbyderne.


7. ændringer eller tilbagetrækning fra arrangørens side/
Aflysning af arrangementet/rejsen på grund af force majeure / Covid-19

Arrangøren går ud fra, at alle ture vil finde sted som sædvanligt. Hvis dette ikke er muligt, vil arrangøren aflyse de enkelte rejser.
En aflysning sker præcist, når de ansvarlige myndigheder forbyder hosting, et rejseforbud eller en officiel rejseadvarsel for den berørte region gives.

I så fald refunderer arrangøren straks hele den betalte deltagerpris uden fradrag.

Arrangøren kan opsige kontrakten uden varsel, hvis deltageren vedvarende forstyrrer gennemførelsen af rejsen på trods af en advarsel fra arrangøren, eller hvis han/hun opfører sig i strid med kontrakten i et sådant omfang, at en øjeblikkelig ophævelse af kontrakten er berettiget. Hvis arrangøren annullerer kontrakten, beholder arrangøren kravet på deltagergebyret minus værdien af de sparede udgifter samt de sparede fordele, der følger af en alternativ brug af de ikke benyttede tjenester. 

Hotelejeren/ejeren/operatøren af den reserverede indkvartering/det reserverede sportsanlæg kan til enhver tid forvise kunden fra stedet af en gyldig grund. Kunden er forpligtet til straks at underrette arrangøren pr. e-mail om husforbud.

 

8. klientens/klienternes forpligtelser

 1. Hvis kunden ikke har modtaget de nødvendige rejsedokumenter (f.eks. e-ticket vouchers, hotel vouchers) senest syv dage før rejsens start, selv om han/hun har betalt rejseprisen rettidigt, skal han/hun straks informere arrangøren. Dette gælder med undtagelse af korttidsreservationer.
 2. Den rejsende er forpligtet til straks at underrette arrangøren om eventuelle mangler og kræve afhjælpning. Dette er kundens pligt. Hvis den rejsende forsømmeligt undlader at anmelde manglen, har han/hun ikke ret til at få nedsat rejsens pris. Rejsearrangøren skal afhjælpe problemet, hvis dette er muligt og omstændighederne tillader det.
 3. Forsinkelser og skader på bagage skal afklares direkte på stedet med det pågældende flyselskab. Arrangøren kan kun gribe ind som støtte.

   

9 Ansvar, udelukkelse af erstatningskrav og begrænsning af søgsmål

 1. Det kontraktmæssige ansvar for skader, der ikke er personskader, er begrænset til tre gange deltagerprisen (pr. person), for så vidt som skaden på deltageren hverken er 

er forårsaget forsætligt eller ved grov uagtsomhed, eller vi er ansvarlige for et tab, som deltageren har lidt udelukkende på grund af en tjenesteyders fejl. Lovbestemmelser, der begrænser eller udelukker ansvar baseret på internationale konventioner, som kan påberåbes af en tjenesteudbyder, som vi har ansat, gælder også til vores fordel. For alle erstatningskrav mod arrangøren, som ikke er baseret på forsæt eller grov uagtsomhed, er erstatningsansvaret for tingsskade begrænset til tre gange deltagerprisen (pr. person og arrangement). 

 1. Arrangøren er ikke ansvarlig for driftsforstyrrelser, personskader og materielle skader i forbindelse med eksterne tjenester, der blot er arrangeret og udtrykkeligt angivet som sådan i annoncen (f.eks. udflugter, ture, besøg i parker og andre fritidsfaciliteter).
 2. Kunden har pligt til at behandle lånt udstyr af enhver art med omhu. Hvis der opstår skader, er arrangøren ikke ansvarlig. I så fald skal kunden selv udskifte udstyret i samme kvalitet eller selv afholde udgifterne til et nyt køb.
 3. Arrangøren er generelt ikke ansvarlig i tilfælde af force majeure.
 4. Deltagelse i sport og andre fritidsaktiviteter er deltagernes og medrejsendes eget ansvar. Du bør kontrollere sportsfaciliteter, udstyr og køretøjer, før du bruger dem. Arrangøren er kun ansvarlig for ulykker, der sker under sportsbegivenheder og andre fritidsaktiviteter, hvis virksomheden er skyld i uheldet. Arrangøren anbefaler, at du tegner en ulykkesforsikring. 
 5. Hver deltager/medrejsende er forpligtet til at samarbejde inden for rammerne af de lovbestemte bestemmelser for at undgå eller minimere skader i tilfælde af afbrydelser af tjenesterne. Mangler og forstyrrelser skal straks indberettes til personalet, og arrangøren anbefaler den skriftlige form. Hvis en deltager/rejsende undlader at opfylde denne forpligtelse ved egen skyld, kan han/hun ikke gøre krav gældende i denne henseende. 
 6. Personalet på stedet er ikke bemyndiget til at modtage krav af nogen art. Reklamationer af enhver art skal indgives til den respektive ledelsesautoriserede repræsentant for arrangøren på stedet. Arrangøren anbefaler den skriftlige form.
 7. Krav på grund af manglende kontraktmæssig opfyldelse af den bestilte tur skal gøres gældende over for arrangøren senest en måned efter den kontraktligt aftalte afslutning af turen. Vi anbefaler den skriftlige form. Efter udløbet af fristen kan du kun gøre krav gældende, hvis du uden egen skyld blev forhindret i at overholde fristen. Dine krav i forbindelse med denne kontrakt er underlagt en forældelsesfrist på et år, som udtrykkeligt afviger fra den lovbestemte bestemmelse. Forældelsesfristen begynder på den dag, hvor begivenheden ifølge kontrakten skulle være afsluttet.

   

10. pas-, visum- og sundhedskrav

 1. Rejsearrangøren skal informere statsborgere fra en stat i Den Europæiske Union, hvor rejsen udbydes, om retstilstanden og bestemmelserne om pas-, visum- og sundhedsbestemmelser inden indgåelse af kontrakten og om eventuelle ændringer heraf inden rejsens start. For statsborgere fra andre lande kan det relevante konsulat give oplysninger. Arrangøren tager ikke hensyn til særlige omstændigheder som f.eks. dobbelt statsborgerskab, statsløshed eller andet.
 2. Den rejsende er ansvarlig for at overholde alle regler, der er vigtige for gennemførelsen af rejsen. Alle ulemper, der skyldes manglende overholdelse af disse bestemmelser, skal bæres af ham/hende, undtagen hvis de skyldes skyldigt urigtige oplysninger fra rejsearrangøren. Hvis den rejsende ikke overholder de enkelte landes indrejsebestemmelser, eller hvis et visum ikke udstedes rettidigt af den diplomatiske repræsentation på grund af den rejsendes skyld, så den rejsende derfor er forhindret i at deltage i rejsen, er rejsearrangøren ikke ansvarlig.

   

11 De enkelte bestemmelsers ineffektivitet

Ugyldigheden af enkelte bestemmelser berettiger ikke til, at resten af rejseaftalen er ugyldig.

 

12. krav om oplysninger om det transporterende luftfartsselskabs identitet

 1. I henhold til EU-forordningen om oplysning af flypassagerer om det transporterende luftfartsselskabs identitet (EU 2111/05) skal arrangøren på bookingtidspunktet oplyse kunden om det eller de transporterende luftfartsselskabers identitet for alle lufttransporttjenester, der skal leveres inden for rammerne af den bookede rejse. Hvis det transporterende luftfartsselskab endnu ikke er kendt på reservationstidspunktet, skal arrangøren oplyse kunden om det eller de luftfartsselskaber, der sandsynligvis vil udføre flyvningen. Så snart arrangøren ved, hvilket flyselskab der vil gennemføre flyvningen, vil kunden blive informeret af arrangøren. Hvis det flyselskab, som kunden har fået oplyst som flyselskab, ændrer sig, skal arrangøren underrette kunden om denne ændring. Arrangøren skal straks træffe alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at kunden informeres om ændringen så hurtigt som muligt.
 2. Arrangøren må ikke tilbyde kunden flyvninger med flyselskaber, der er omfattet af et EU-operationsforbud. Listen over luftfartsselskaber med EU-operationsforbud ("sort liste") findes på følgende websted: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air- ban/index_en.htm.

   

13. diverse

 1. Kunder: Det er op til dig at give de nødvendige oplysninger, der er nødvendige for tilrettelæggelsen af rejsen (f.eks. oplysninger om allergier, spisevaner, handicaps, deltagerlister osv.).
 2. Hvis der skal betales en gæstetaxe på stedet, skal denne betales direkte på stedet, medmindre andet er aftalt på forhånd.
 3. Ved indgåelse af rejseaftalen overdrager ansøgeren billedrettighederne til arrangøren på vegne af alle.
 4. Det er forbudt for kunden at videregive eller distribuere ophavsretligt beskyttede produkter.

   

14 Gældende ret og værneting

 1. Tysk lov finder udelukkende anvendelse på alle handlinger og forhandlinger.
 2. Retten er beliggende i Hamburg.

   

15. endelig bestemmelse

Betingelserne gælder for alle aftaler mellem arrangøren og kunden/klienten, uanset hvor alle involverede parter har bopæl, og uanset hvor kontrakten er indgået og hvor ydelsen skal leveres.


Skriftlige meddelelser skal sendes til følgende adresse:

teamtravel GmbH

Administrerende direktør: Fabian Schlupp

Kleiner Schäferkamp 35b
20357 Hamburg

Nuværende retningslinjer for Corona

I er interesseret i en af turneringerne, har generelle spørgsmål eller vil gerne have mere detaljerede oplysninger om indkvartering og priser. Så kontakt os bare via vores kontaktformular eller kontakt os direkte!

Nuværende retningslinjer for Corona

På nuværende tidspunkt er det naturligvis vanskeligt at sige, i hvilket omfang de næste turneringer kan finde sted under den verdensomspændende COVID 19-pandemi. Derfor vil vi gerne sikre os, at du nemt kan booke turneringer hos os.

På grund af den store fleksibilitet i din booking har du absolut intet at tabe, hvis turneringen ikke kan finde sted.

100% Tilbagebetaling af alle betalinger i tilfælde af aflysning af arrangementet, lukning af grænser eller forbud mod overnatning

100% Tilbagebetaling af alle betalinger i tilfælde af aflysning af arrangementet, lukning af grænser eller forbud mod overnatning

100% Tilbagebetaling af alle betalinger i tilfælde af aflysning af arrangementet, lukning af grænser eller forbud mod overnatning

Hvis du har yderligere spørgsmål om retningslinjerne for corona, kan du skrive en e-mail eller ringe til os. Vi vil med glæde hjælpe dig og forklare dig den aktuelle situation ved turneringerne.

Læs alle retningslinjerne for Corona

Er du interesseret i en af turneringerne, eller har du generelle spørgsmål? Så skal du blot kontakte os direkte eller skrive til os via kontaktformularen!